Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie

Aktualności zobacz archiwum »

07 listopada 2011 08:11

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie na lata 2010-2015

Koncepcja pracy i rozwoju

Przedszkola Samorządowego

w Górnej Grupie

na lata 2010-2015

 

opracowanie:

Mariola Michalska

 

 

SPIS  TREŚCI

 

Wstęp

Podstawa opracowania koncepcji pracy i rozwoju przedszkola

 

 1. Charakterystyka przedszkola ( diagnoza stanu)
 2. Otoczenie przedszkola
 3. Cele przedszkola
  • Wizja
  • Misja
  • Cele etapowe
  4.Model absolwenta przedszkola.
  5.Plan rozwoju
 4. A. Aspekt opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny
  1. Organizacja pracy.
  2. Organizacja zajęć dodatkowych.
  3. Efektywne edukowanie z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz rozbudzanie zainteresowań dzieci.
  4. Wykorzystanie technologii informacyjnej w praktyce przedszkolnej.
  5. Diagnozowanie rozwoju dzieci , w tym zainteresowań i uzdolnień.

 

 1. Aspekt jakościowego rozwoju rozwoju przedszkola.
  1. Badanie jakości i skuteczności działania przedszkola w ramach ewaluacji wewnętrznej.
  2. Badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci po rocznym przygotowaniu przedszkolnym.
  3. Diagnozowanie potrzeb klientów przedszkola.

 

 1. Aspekt kadrowy, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej, klimat przedszkola.
 2. Rozwój bazy przedszkola.
 3. Współpraca ze środowiskiem .
  1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
  2. Współpraca z instytucjami lokalnymi.

 

 1. Monitoring , okresowa ewaluacja.

Postanowienia końcowe.

 

 

Wstęp

 

 

Wchodząc w coraz szerszy kontakt ze światem człowiek styka się z nowymi stronami rzeczywistości. Świat pobudza do działań i jednocześnie człowiek swą działalnością wpływa na otoczenie. Żyjąc i działając w środowisku jednostka zaspokaja, a jednocześnie odkrywa i rozwija swoje potrzeby.

Termin zainteresowanie interpretowany jest w różny sposób. Słownik psychologiczny określa termin zainteresowanie jako względnie utrwalone dążenie do zajmowania się pewnymi przedmiotami oraz jako jeden z czynników motywujących do pogłębiania wiadomości, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie, jednocześnie może stanowić ogniwo pośrednie między ogólną ciekawością poznawczą jednostki a jej zainteresowaniami.

Według Antoniny Guryckiej zainteresowanie jest to "właściwość psychiczna, która przybiera postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu i przejawia się w wybiórczym stosunku do otaczających nas zjawisk.

Zainteresowanie, jako przejawianie względnie trwałej aktywności poznawczej, motorycznej i emocjonalnej, wyrastające z ciekawości, jest charakterystyczne dla każdego człowieka i świadczy o jego indywidualności.

Cechą wspólną większości definicji zainteresowań jest ich poznawczy aspekt. Interakcje człowieka z otoczeniem, związane są z poznawaniem i orientowaniem się w otoczeniu. W definicjach tych mocno zaznacza się stosunek emocjonalny człowieka do świata. i a jej zainteresowaniami. Według Antoniny Guryckiej zainteresowanie jest to "właściwość psychiczna, która przybiera postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu i przejawia się w wybiórczym stosunku do otaczających nas zjawisk.

Zainteresowanie, jako przejawianie względnie trwałej aktywności poznawczej, motorycznej i emocjonalnej, wyrastające z ciekawości, jest charakterystyczne dla każdego człowieka i świadczy o jego indywidualności. Cechą wspólną większości definicji zainteresowań jest ich poznawczy aspekt. Interakcje człowieka z otoczeniem, związane są z poznawaniem i orientowaniem się w otoczeniu. W definicjach tych mocno zaznacza się stosunek emocjonalny człowieka do świata.

Rozwijanie zainteresowań to środek wychowawczy, który jednocześnie wywołuje przeżycia o charakterze całkowicie swobodnym i bezinteresownym, a zarazem środek pogłębiający wiadomości i stymulujący ciekawość poznawczą. Zainteresowania wywołują  uczucia, wyobrażenia i  zdolność do reakcji najbardziej osobistych oraz specyficznych związanych z indywidualnym rozwojem wychowanka. Rozwijanie zainteresowań w przedszkolu  to zatem środek wychowania oraz sposób  odkrywania osobowości dziecka i ukierunkowywania jego dalszego rozwoju. O wychowawczym i kształcącym znaczeniu rozwijania zainteresowań dziecka przedszkolnego dyskutują dziś pedagodzy socjologowie estetycy i psycholodzy., a więc badacze zainteresowani przemianami jednostki z punktu widzenia jej indywidualnego rozwoju , a zarazem kształtowania człowieka przyszłości harmonijnie współdziałającego w  rodzinie , społeczeństwie w dobie globalizacji celów i dążeń  .

Przedszkole jako placówka opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna poprzez realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  wnikliwą obserwację dziecka oraz różnorodność metod i form pracy z dzieckiem, współpracę z rodzicami  posiada wiele możliwości a zarazem zadań mających na celu odkrywanie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci.

Podstawa programowa bardzo jasno określa cel wychowania przedszkolnego, którym jest: „Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym”

Wspomaganie rozwoju literatura określa jako rozumienie prawidłowości rozwojowych i potrzeb dziecka, pomaganie mu w nabywaniu doświadczeń wzbogacających jego wiedzę i umiejętności w różnych obszarach jego aktywności rozwojowej przez współorganizowanie odpowiedniego środowiska edukacyjnego oraz pieczę nad jego bezpieczeństwem. Ukierunkowanie jest wspieraniem, które polega na tym, że dorosły dostosowuje poziom pomocy udzielanej dziecku do poziomu jego funkcjonowania, skłaniając dziecko do samodzielności. Łączy się to ze sferą najbliższego rozwoju (SNR) – jest to pojęcie wprowadzone przez Lwa Wygotskiego, określające różnicę między tym, co dziecko potrafi samo (sfera aktualnego rozwoju SAR), a tym, co może zrobić przy pomocy dorosłego. Sferę najbliższego rozwoju (SNR) określa się na podstawie liczby wymaganych odpowiedzi – im mniej ich potrzeba, tym szersza sfera.

Zatem główny cel wychowania przedszkolnego wskazuje na:

-rozumienie przez nauczyciela prawidłowości rozwojowych i potrzeb dziecka;

-konieczność diagnozy, rozpoznania dziecka, w celu określenia kierunku pracy z nim pod kątem postępu w rozwoju;

-indywidualność (właściwą każdemu człowiekowi);

-relacje człowiek- środowisko, przejawiające się w działaniu, w którego toku dokonuje się poznanie.

Z tych ogólnych celów wychowania wynika również cel związany z edukacją ogólną. Będzie to: rozwijanie zainteresowań muzycznych, plastycznych, technicznych, przyrodniczych w formie zabawowej dla  ubogacania życia, ułatwienia rozwoju i  podnoszenia skuteczności pracy.

Cywilizacja, w której obecnie funkcjonujemy jest w dużej mierze cywilizacją ogromnej wiedzy i techniki. Zdobycze nauki zdecydowanie ułatwiają codzienne życie i wzbogacają je. By móc rozsądnie korzystać z jej dobrodziejstw , które są nam oferowane, musimy przybliżyć je dzieciom , pomóc je  poznać  i wybrać to co służy rozwojowi jednostki i społeczeństwu. 

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu koncepcja pracy przedszkola ma na celu realizację właśnie tej ważnej misji przedszkola. Zawiera liczne i ciekawe możliwości, które ze względu na swoją treść i formę stworzą dzieciom okazję do  pasjonujących  przeżyć, a zarazem  staną się inspiracją do zindywidualizowanego procesu edukacyjnego.

 

 

 

Podstawa opracowania koncepcji pracy i rozwoju przedszkola:

 

1.Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

     (Dz.U. Nr 168, poz. 1324)

2. Statut Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie.

3. Program wychowawczy przedszkola.

4.Nakreślona misja i wizja przedszkola,

5. Opinie wyrażone przez radę pedagogiczną ,

6. Współczesne koncepcje edukacji przedszkolnej,

7. Wnioski z obserwacji życia społecznego w dobie globalizmu.

8. Priorytety oświatowe.

 

 

 

 1. I.                   CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSZKOLA

 

DIAGNOZA  STANU  PRZEDSZKOLA

      1. Analiza zasobów ludzkich, materialnych   i środowiskowych.

      2. Zasoby oczekiwane.

3.Opis doświadczeń przedszkola w wyodrębnionym obszarze pracy w zestawieniu z założeniami reformy oraz uzasadnienie wboru priorytetowych kierunków rozwoju.

 

 

ZASOBY  POSIADANE

ZASOBY  OCZEKIWANE

Przedszkole jest placówką  3-oddziałową, 9-godzinną. Jest zlokalizowaneFunkcjonuje w dwóch budynkach  w tym jeden znajdujący się na liście zabytków. Obydwa budynki zlokalizowane prz drodze krajowej nr 1. Funkcjonuje 0d 1983 r. Do 2001 r. było placówka jednooddziałową. Od 01 września 2001 r. zmieniło siedzibę i stało się placówką 2-oddziałową. Od 01 września 2009 r. jest placówka 3-oddziałową.  Posiada 3 sale dydaktyczne, gabinet do terapii logopedycznej oraz pomieszczenia magazynowo kuchenne spełniające podstawowe wymogi HACCP. Posiada dobre warunki lokalowe i materialne do realizacji swoich zadań statutowych   oraz duży plac zabaw, co pozwala się skupić w kolejnych latach na rozwoju przedszkola w sferze opekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej oraz  jego promocji  .  Przedszkole zapewnia podstawowe warunki do wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju.. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotow. Sprawiamy , by dzieci czuły się, że są kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Posiada bogatą ofertę edukacyjną

Oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego  realizaowany jest program z zakresu edukacji prozdrowotnej, adaptacyjny , profilaktyczny, pracy z dzieckiem zdolnym oraz korekcyjno-kompensacyjny z dziećmi ryzyka dysleksji. Ponadto odbywają się treningi relaksacyjne, nauka języka angielskiego, zajęcia logopedayczne, rytmiczno-artystyczne, wycieczki, zabawy integracyjne. Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami , jest miejscem praktyk studenckich, organizuje uroczystości środowiskowe i uczestniczy w akcjach charytatywnych. Posiada bogaty rytuał przedszkolnych uroczystości oraz w sposób niestereotypowy współpracuje z rodzicami Za najlepszą swoją reklamę uważa swoich wychowanków. Ma swoich sponsorów i sympatyków.

 

Utrzymanie  obecnej organizacji pracy przedszkola oraz wymiana sprzętu bez atestów oraz zużytego wyposażenia. Zakupienie zabawek oraz sprzętu na plac zabaw.

 

 

 

 

 

 

Uczenie głównie przez zabawę i odkrywanie

Pracownicy pedagogiczni

( zatrudnionych 6 nauczycieli tj. 4,93 etatu)

, 5 n-li : mgr , 1: lecencjat ,

dyplomowanych 1 ,mianowanych 2, kontraktowych : 2, stażystów: 1

 Ponadto:

realizatorzy zajęć dodatkowych : logopeda

                                                      nauczyciel rytmiki,

                                                      nauczyciel języka angielskiego

Dalszy rozwój zawodowy nauczycieli, pomyślne zakończenie stażu.

Rada pedagogiczna aktywna, twórcza, doświadczona, otwarta na propozycje. Proces wychowawczy realizuje zgodnie ze społecznie zaakceptowanym humanistycznym, podmiotowym systemem wartości tj. pomaga wychowankom otworzyć się na wartości tj. dobro, prawda, wolność, godność, piękno, odpowiedzialność, sprawiedliwość, szczerość, uczciwość. Wspiera dzieci poprzez motywowanie, przestrzega praw dziecka i jego rodzinę. Posiada kompetencje diagnostyczne, wychowawczo-dydaktyczne, interpersonalne, wykazuje się profesjonalizmem opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznym poprzez systematyczne wzbogacanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz działań profilaktycznych, stymulacyjnych, kompensacyjnych i korekcyjnych ukierunkowanych na wychowanka. Tworzy warunki edukacyjne do zindywidualizowanego procesu nauczania-uczenia się oraz zaspokaja potrzeby poznawcze, emocjonalne i społeczne wychowanków. Zwalcza wszelkie przejawy dyskryminacji społecznej.

 

 

 

 

 

Utrzymanie dotychczasowego standardu pracy rady peda-gogicznej oraz  poszerzenie wiadomości i umiejętności pedagogicznych w zakresie

Kształtowania zainteresowań dziecka przedszkolnego oraz preferowania zabawy jako podstawowej i najskuteczniejszej formy pracy z dzieckiem przedszkolnym.

Dalszy wzrost kompetencji zawodowych dotyczący pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

( studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz oligofrenopedagogiki

 

Wychowankowie przedszkola pochodzą z rodzin o zróżni-cowanym statusie społecznym, kompetencjach zawodowych i sytuacji materialnej . Większość stanowią dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.  Wychowankowie przedszkola  stanowią średnio 20 %  ogólnej populacji  dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Dragacz.. Zdecydowaną większość stanowią dzieci dojeżdżające z różnych miejscowości gminy. Niektóre korzystają z posiłków refundowanych przez GOPS w Dragaczu lub korzystają z innych ulg. Dzieci są zadbane  i otoczone troskliwą opieką rodzicielską. Nie zauważa się patologii rodzinnej oraz łamania praw dziecka w rodzinie.

 

 

Oferta edukacyjna rozszerzona o  programy autorskie i innowacje pedagogiczne tj.:

 • * Program edukacji prozdrowotnej :  Największym skarbem człowieka jest zdrowie,
 • *Program profilaktyki przedszkolnej : Cukierki
 • * Program pracy z dzieckiem zdolnym
 • *Praca korekcyjno-kompensacyjna  z dzieckiem z deficytami rozwojowymii.

Ponadto w procesie wychowawczo-dydaktycznym stosowane są aktywizujące formy pracy z dziećmi, odbywa się nauka języka angielskiego, zajęcia rytmiczno-artystyczne, zajęcia logopedyczne.

Proponowane formy pracy z dziećmi pozwalają na promocję wiadomości i umiejętności dzieci w środowisku poprzez udział w różnych konkursach i imprezach środowiskowych.

 •  

 

 

 

Objęcie większej liczby dzieci w wieku przedszkolnym oddziaływaniami przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Opracowanie i wdrożenie procedur:

-          ewaluacji ,

-          informowania rodziców o osiągnięciach dzieci,

-          zbierania danych o losach absolwentów itd

*Wzbogacenie księgozbioru pedagogicznego o literaturę dotyczącą priorytetowych kierunków rozwoju przedszkola.

*Opracowanie poradnika dotyczącego

- agresji dziecka przedszkolnego

- diagnozy dojrzałości szkolnej.

*Wdrożenie technologii komputerowej do edukacji przedszkolnej.

*Większa indywidualizacja procesu nauczania –uczenia się.

Rodzice akceptują  ofertę edukacyjną przedszkola. Przy pełnej akceptacji obecnego stanu funkcjonowania przedszkola otwarci są na dalszy jego rozwój. Niektórzy deklarują chęć aktywnego włączenia się w działania na rzecz dalszych zmian i wzrostu jakości funkcjonowania  przedszkola.. Obserwuje się duże różnice miedzy środowiskami rodzinnymi wychowanków , co również wpływa na  zakres oferty edukacyjnej  oraz formy współpracy przedszkola z rodzicami.

Aktywna Rada Rodziców. Nie wszyscy rodzice aktywni w  zakresie wczesnego wspierania rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi ( brak  systematycznej pracy z dzieckiem w domu,

W niektórych przypadkach obserwuje się bagatelizowanie stanów zdrowotnych wymagających  interwencji specjalistycznej .

 

 

Dalsza pomoc i akceptacja ze strony rodziców.

 

Większe zaangażowanie   rodziców w procesie niwelowania deficytów rozwojowych dzieci oraz usamodzielniania dzieci.

 

Kontynuacja efektywnych form współpracy z rodzicami.

 

Atmosfera przedszkola   jest serdeczna, miła , rodzinna. Występuje dobra komunikacja między personelem , dzieci i rodzicami. Zauważa się jednak niechęć rodziców do aktywnego włączenia się w życie przedszkola w zakresie organizacji uroczystości przedszkolnych.. Atmosfera przedszkola wpływa korzystnie na jego kontakty ze środowiskiem lokalnym, które są dobre. Całemu personelowi przedszkola towarzyszy otwartość na potrzeby drugiego człowieka ; pracownika, dziecka rodzica.

 

 

 

 

Kontynuacja partnerskich kontaktów interpersonalnych.

 

 

II.   OTOCZENIE   PRZEDSZKOLA

 

 

ZASOBY  POSIADANE

ZASOBY  OCZEKIWANE

Gmina Dragacz, w której zlokalizowane jest  przedszkole znajduje się w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie świeckim. Zajmuje obszar 111,14 km. Jest jedną z mniejszych gmin tego województwa, bowiem dopiero 111 pod względem wielkości powierzchni. Według danych Biura Ewidencji Ludności Urzędu Gminy  z końca sierpnia  2010 r. zamieszkiwało ją 7.105 osób. Gmina Dragacz dzieli się na 12 sołectw obejmujących łącznie 17 miejscowości. Sytuacja ekonomiczna mieszkańców gminy jest zróżnicowana . Od pewnego czasu ponad 30 % ich ogółu zmuszona jest korzystać ze społecznego wsparcia udzielanego głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu. Wśród głównych powodów trudnego położenia ekonomicznego są: bezrobocie, ubóstwo, życiowa bezradność, długofalowa choroba, co wskazuje, że predyspozycje tej ludności do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów bytowych są w istotnej mierze ograniczone. Gmina Dragacz obejmuje różne środowiska społeczne , tj. rodziny wojskowe, rolnicze, popegeerowskie, ogrodnicze i rzemieślnicze. Ma też naleciałości środowiska  miejskiego ze względu na bliskie położenie Grudziądza ( most dzielący na odcinku 1 km). Różnorodność środowisk, z jakich wywodzą się nasi wychowankowie, powoduje kształtowanie różnych postaw, wartości, potrzeb i oczekiwań..

 

 

Wzrost świadomości społe-cznej na temat roli wychowa-nia przedszkolnego w rozwoju dziecka oraz roli przedszkola jako pierwszego szczebla systemu oświaty.

 

 

 

 

 

 1. III.             CELE  PRZEDSZKOLA

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA ( pożądany obraz przedszkola w przyszłości)

Moje  przedszkole to mój drugi dom,

bo stawia na Mnie,

na moje szczęśliwe dzieciństwo

i na mój wszechstronny rozwój.

Powiedz mi, a zapomnę

pokaż, a zapamiętam

pomóż wziąć udział,

a zrozumiem ……..

1. Nasze przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, jest otwarte na ich potrzeby,

2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na :

- rozbudzanie  zainteresowań dzieci,

- potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym,

- wszechstronny rozwój osobowości wychowanków   na miarę potrzeb i możliwości,

- rozbudzanie wiary dziecka we własną skuteczność,

- przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażką

3. Nasze przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

4.Dominującą formą pracy z dzieckiem jest różnorodna  aktywność zabawowa.

5. W naszym przedszkolu   dbamy o wszechstronny  rozwój dziecka we wszystkich wymiarach; intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym

6. DZIECI  najważniejsze, KADRA – wysoki profesjonalizm , OFERTA EDUKACYJNA atrakcyjna, OPIEKA  fachowa, RODZICE współuczestniczący, BAZA funkcjonalna,  różnorodna, estetyczna, bezpieczna  i nowoczesna umożliwiająca rozwój wszystkim dzieciom zgłoszonym do przedszkola, ŚRODOWISKO LOKALNE  wspierające, DYREKTOR inspirator i menadżer, DZIAŁANIE radosne i twórcze , MAKSIMUM  działania i doświadczeń, PROCES EDUKACYJNY z dominacją różnorodnych zabaw, zindywidualizowany uwzględniający zainteresowania, zdolności i potrzeby zapewniający każdemu dziecku odniesienie sukcesu, TWÓRCZE DZIAŁANIE jako stymulator rozwoju każdego dziecka, ZADZIWIANIE  dziecka każdego dnia  naturalnym sposobem rozwijania zainteresowań dzieci, WSPIERANIE  każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju,

WARUNKI ORGANIZACYJNE , MATERIALNE I PROGRAMOWE w przedszkolu sprzyjają rozbudzaniu u dzieci zainteresowań,  REFLEKSJA nad rozwojem przedszkola nie przysłania wartości najważniejszej , którą jest dziecko.

 

MISJA  PRZEDSZKOLA

(zadania, które należy wykonać, by zrealizować cele – wizję przedszkola przyszłości)

Nasze przedszkole:

 • zapewnia naszym  wychowankom
  • możliwość wsparcia, rozbudzania zainteresowań, doskonalenia i wszechstronnego harmonijnego rozwoju w celu uzyskania gotowości szkolnej oraz budowania pozytywnego obrazu swojej osoby,
  • warunki do wzrastania   na osoby otwarte, aktywne, twórcze, tolerancyjne, wrażliwe i odpowiedzialne,
  • kontakt ze sztuką, kulturą, przyrodą,
  • świadomość własnych praw i obowiązków,
  • bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
  • wspiera rodziców w procesie wychowania  i edukowania dzieci,
  • realizuje plany oświatowe organu prowadzącego,
  • podejmuje działania mające na celu :
   • spełnienie  oczekiwań dzieci, rodziców, organu prowadzącego i nadzorującego,
   • podniesienie efektywności i atrakcyjności procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
   • ukształtowanie u dzieci  umiejętności i elementarnych oraz  zdolności dynamicznego przystosowania się dziecka do otaczającej je rzeczywistości,
   • stwarzenie sytuacji edukacyjnych oraz przestrzeni edukacyjnej inspirującej dziecko i nauczyciela  do samorealizacji ,
   • systematyczny rozwój  jakościowy świadczonych usług,
  • współdziała ze środowiskiem lokalnym 
   • w celu wspólnego wzrastania  w kulturę i tradycję regionu i kraju,
   • by aktywizować  i integrować społeczność lokalną na rzecz rozwoju wychowania przedszkolnego na terenie gminy.
  • inspiruje nauczycieli
   • do indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych i wspierania  rodziców w trudzie opieki i wychowania,
   • do  rozwoju zawodowego,
   • do doskonalenia zawodowego podnoszącego efektywność rozbudzania  dziecięcych zainteresowań, kształtowania systemu wartości i  pozytywnych postaw w otwartym, twórczym funkcjonowaniu w otoczeniu.

 

MISJA WYCHOWAWCZA PRZEDSZKOLA

 

 

 1. Akceptujemy każde dziecko takie jakim jest, ze swoją odrębnością i specyfiką rozwoju dając mu poczucie bezpieczeństwa i utwierdzając je w przekonaniu, że posiada mocne strony własnego rozwoju.
 2. Tworzymy środowisko do materialnego działania stymulujące rozwój wychowanków.
 3. Preferujemy rozumną swobodę, a nie rygor lub brak jakichkolwiek ograniczeń oraz unikamy rywalizacji w codziennych sytuacjach.
 4. Dążymy do stworzenia stabilności w kontekście oczekiwań i wymagań względem dziecka.
 5. Tolerujemy i rozumiemy znaczenie różnych zachowań pełniących funkcje terapeutyczne, szczególnie w zabawie np. płacz, śmiech, okrzyk, bieganie, tupanie, czasowe izolowanie się czy wyładowanie złości.
 6. Włączamy się w działanie dzieci – obok nich, razem z nimi, porozumiewamy się.
 7. Realizujemy różne formy komunikacji międzyludzkiej, w tym niewerbalne /uśmiech, pieszczota, spojrzenia itp./
 8. Dobrze przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej w sferze gotowości intelektualnej, emocjonalno-społecznej i fizycznej.
 9. Wspieramy każde dziecko w jego indywidualnym wszechstronnym rozwoju zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy jest dla nas jednakowo ważny, każdemu pomagamy, aby odniósł sukces.

10.  Dążymy do partnerskich i demokratycznych relacji między dziećmi i nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

11.  Promujemy humanistyczny system wartości, przy pełnej akceptacji prawa do wyznawania własnej orientacji religijnej.

12.  Zapewniamy dzieciom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki rozwoju.

13.  Dbamy o różnorodną i atrakcyjną ofertę edukacyjną.

14.  Troszczymy się o właściwe przygotowania wychowanków do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie i w zjednoczonej Europie.

 

 

CELE OGÓLNE ( PERSPEKTYWICZNE- STRATEGICZNE)

 

1. Podnoszenie i wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,  szczególnie w zakresie rozbudzania  zainteresowań dzieci.

2. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitoringu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

4. Rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych  oraz interpersonalnych  kadry pedagogicznej  oraz poprawa warunków bytowych przedszkola .

 

 

 

 

 

CELE ETAPOWE  ( tematy roczne )

 

 

Lp.

Cele

 

Termin realizacji

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

2.

Stwarzanie i wykorzystanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających podnoszenie i wzmacnianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,

 

 

 

 

Wspomaganie rozbudzania  zainteresowań dzieci;

> muzycznych,

> plastycznych,

> przyrodniczo-ekologiczno-prozdrowotnych,

> technicznych,

> sztuką  i  tradycją narodową

 

cały okres realizacji koncepcji rozwoju przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

 

2013/2014

2014/2015

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z rocznymi planami rozwoju przedszkola

3.

Systematyczne ewaluowanie

( analizowanie i modyfikowanie) >koncepcji pracy przedszkola, >realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

-cały okres realizacji koncepcji rozwoju przedszkola

 

 

 raporty składane radzie pedagogicznej

z upływem każdego semestru

4.

Promocja wychowania przedszkolnego i integracja  przedszkola ze środowiskiem lokalnym .

 

cały okres realizacji koncepcji rozwoju przedszkola

 

 

5.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

zgodnie z planem WDN na dany rok szkolny

 

6.

Wzbogacenie bazy przedszkola o nowy sprzęt i środki dydaktyczne

zgodnie z zatwierdzonymi przez RG planami finansowymi przedszkola oraz po pozyskaniu środków pozabudżetowych.

 

 

 

 1. IV.             MODEL  ABSOLWENTA  PRZEDSZKOLA

 

Absolwent

 przedszkola:

Wskaźniki

* bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu/ w rodzinie i w przedszkolu/

Wychowanek:

-        pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,

-        traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego,

-        ma szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca czas, i które stara się rozwijać,

* jest otwarty

-        wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i przedszkole,

-        rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku,

-        chętnie i skutecznie komunikuje się, podejmuje próby obrony swojego punktu widzenia, ale i rozważa poglądy innych,

-        współpracuje z rówieśnikami,

-        w grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami,

-        potrafi planować swoje działania,

* jest odpowiedzialny

-        stara się przewidzieć skutki swoich działań,

-        wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swojego postępowania,

-        cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki, ale podejmuje wytrwale działania zmierzające do znalezienia alternatywnych rozwiązań,

-        korzysta z pomocy najbliższego otoczenia,

-        dąży do usprawniania swojego działania,

 • jest ciekawy świata,
 • poszukujący

-        chętnie poznaje różne tajniki nowej wiedzy i życia społecznego,

-        dostrzega podstawowe związki przyczynowo – skutkowe kierujące życiem i światem,

-        jest aktywny umysłowo, na ogół nie nudzi się,

* jest krytyczny

-        potrafi selekcjonować i porządkować zjawiska i oceniać ich przydatność do określonego celu,

* jest rozważny

-        zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku,

-        wie jak dbać o zdrowie i naturalne środowisko,

-        przestrzega zasad bezpiecznej zabawy i pracy,

-        postępuje zgodnie z zasadami higieny,

-        wykazuje aktywność fizyczną i poznawczą,

* jest prawy

-        rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o ukształtowany system wartości,

-        w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje,

* jest tolerancyjny

-        rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym,

-        w każdym stara się dostrzec coś dobrego i stara się go zrozumieć.

> jest komunikatywny

 

-        nawiązuje poprawne kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi

 

 1. V.         PLAN  ROZWOJU  PRZEDSZKOLA

 

A.   ASPEKT   OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY

     ( programowo-dydaktyczny oraz poprawa wyników diagnoz przedszkolnych)

 

Organizacja pracy

 

ZADANIA

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin realizacji

UWAGI

(dokumenta-cja potwier-dzająca realizację

1.Zapewnienie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej przedszkola.

-Dobór skutecznego zestawu programów zapewniających maksymalny i wszechstronny rozwój dziecka.

- Stworzenie przedszkolnego zestawu programów dla każdej grupy wiekowej.

- Realizacja w/w programów.

-Preferowanie zabawy jako podstawowej formy wychowawczo-dydaktycznej w pracy z dzieckiem przedszkolnym.

-Realizacja pomysłów i inwencji twórczej nauczycielek

-Ocena skuteczności – poddanie analizie w/g określonych kryteriów

2. Organizacja procesu nauczania –uczenia się

-Organizacja procesu kształcenia- stwarzanie i organizowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających różnorodne zainteresowania dziecka.

-Tworzenie warunków do rozwoju dziecka w różnych płaszczyznach.

-Wprowadzenie  metod aktywizujących na zajęciach

-Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów kształcenia.

dyrektor przedszkola

we współpracy z radą pedagogiczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z początkiem każdego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-lny zestaw programów,

dzienniki zajęć, protokolarze

 

Organizacja zajęć dodatkowych

 

ZADANIA

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin

 realizacji

UWAGI

 • rytmika
 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • terapia logopedyczna
 • nauka j. angielskiego
 1. Kwiatkowski

J.Sobiecka

zespół ds. pomocy p/p

 

I. Piór-Krzyżanowska

D.Tessmer

2010-2015

dzienniki zajęć dodatkowych,

ankiety,

monitoring

 • zespół tańca nowoczesnego
 • kółko plastyczne
 • kółko teatralne

 

B. Malińska

J.Rasmus

J.Sobiecka

 

od 01.09.2011

j.w.

 

Efektywne edukowanie z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz   rozbudzanie zainteresowań dzieci.

 

ZADANIA

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin

 realizacji

UWAGI

1.Prowadzenie galerii prac dzieci.

 

2.Wprowadzenie i realizacja programu innowacyjnego poświęconego działalności artystycznej dziecka

 

3. Zorganizowanie w salach nowych kącików zainteresowań zgodnie z koncepcją rozwoju przedszkola na dany rok szkolny (plastyczny, muzyczny, konstrukcyjny, przyrodniczy, książki, patriotyczny, teatralny.

 

4.Organizowanie :

- dni eksperymentu dziecięcego,

- dni z książką, sztuką,

- koncertów ,

-wystaw,

- konkursów,

-wycieczek ( do muzeum, parku, ogrodu  zoologicznego, biblioteki, kina,teatru)

 

5. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Muzyczną w Grudziądzu

 • zapraszanie gości

 

6.Wykonanie instrumentów wspólnie z dziećmi w ramach programu „Misia Haribo”

 

7. Organizowanie cyklu zajęć poświeconych sztuce, technice, przyrodzie, muzyce, książce i środkom masowego przekazu.

 

8. Organizowanie w przedszkolu przedstawień teatralnych dla dzieci

 

nauczyciele realizujący zajęcia plastyczne

 

 

opiekunowie  grup

 

 

 

wychowawcy grup

 

 

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor przedszkola

 

 

 

nauczyciele pracujący z daną grupą dzieci

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

od roku szkolnego 2010/2011

 

 

zgodnie z  planem rozwoju przedszkola na dany rok szkolny

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

począwszy od 2010 r.

 

zgodnie z planem rozwoju przedszkola na dany rok szkolny

 

 

 

j.w.

- prezentacja osiągnięć artystycznych dzieci (wystawy okresowe)

 

 

 

 

- na bazie już posiadanych akcesoriów, doposażenie w miarę pozyskiwanych środków (teatr cieni, pacynki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wycieczka

 

9.Zorganizowanie  zabaw ruchowych z zakresu ruchu rozwijającego z wykorzystaniem metody W.Sherborne

j.w.

od 2011 r.

 

10.Założenie słowniczka tematycznego do gromadzenia najpiękniejszych słów i wyrażeń

wychowawcy grup

zgodnie z tematyką kompleksową

 

11.Organizowanie plenerów z udziałem zaproszonej  malarki (A.Wróblewskiej)

j.w.

2010/2011

 

 

4.Wykorzystanie technologii informacyjnej w praktyce przedszkolnej

 

ZADANIA

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin

 realizacji

UWAGI

1.Prowadzenie strony www i bip przedszkola promujących i opisujących działalność przedszkola.

 

I.Piór-Krzyżanowska

J.Rasmus

od 2010 r.

 

2.Redagowanie gazetki „Przedszkolne Rozmaitości”

 

każdy numer inna nauczycielka

od 01.09.2011 r.

okazjonalnie

3.Opracowanie folderu o przedszkolu i  plakatu

 

dyrektor przedszkola

j.w.

- prezentacja przedszkola i oferta dla jego klientów

4.Gromadzenie środków audiowizualnych (kaset video, programów komputerowych, płyt CD dotyczących twórczości artystycznej, programów do terapii logopedycznej i innych zajęć z dziećmi.

 

5. Korzystanie z technologii komputerowych podczas zajęć z dziećmi  z wykorzystaniem zestawu komputerowego z oprogramowaniem Kidsmart.

 

6. Wykorzystywanie technologii komputerowych do opracowywania dokumentacji pedagogicznej i kancelaryjnej.

 

 

 

 

 

cała rada pedagogiczna

 

 

 

 

nauczyciele starszych grup przedszkolnych

 

 

 

 

cała rada pedagogiczna zgodnie z zakresem obowiązków służbowych

 

 

 

 

praca ciągła

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

zbiory zgromadzone w przedszkolu

 

5.Diagnozowanie rozwoju dzieci , w tym zainteresowań i uzdolnień

 

ZADANIA

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin

 realizacji

UWAGI

1.Przeprowadzenie obserwacji wstępnej, śródrocznej i końcowej diagnozującej rozwój dzieci.

 

nauczyciele poszczególnych grup

IX,I,V każdego roku szkolnego

 

2.Opracowanie indywidualnych planów rozwoju dziecka.

 

zespół

d/s pomocy p-p

corocznie

 

3 Wczesne wspieranie rozwoju dzieci

j.w.

j.w.

 

4.Przeprowadzenie wywiadu (ankiet) z rodzicami oraz zachęcanie rodziców do szukania pomocy specjalistycznej w związku z deficytami rozwojowymi dzieci.

 

wychowawcy grup

j.w.

- wywiad miałby dotyczyć zainteresowań i zdolności dzieci zaobserwowanych podczas wspólnych zabaw w domu

5. Zatrudnienie w przedszkolu psychologa

dyrektor przedszkola

od 01.09.2011

 

6. Wdrożenie w przedszkolu postanowień zawartych w rozporządzeniu MEN z 17 listopada 2010 r. w/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

j.w.

0d 01.02.2011

 

 

 

 

 1. ASPEKT JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU  PRZEDSZKOLA

 

 1. Badanie jakości i skuteczności działania przedszkola w ramach ewaluacji wewnętrznej.

 

ZADANIA

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin

 realizacji

UWAGI

1.Badanie stopnia spełniania wymogów w zakresie

czterech obszarów funkcjonowania placówki określonych przez MEN,

 

zespół nauczycieli

dyrektor

Cyklicznie każdego roku szkolnego jeden obszar

Samoocena nauczycieli, przegląd dokumentacji, informacja na naradzie pedagogicznej

2. Badanie efektów działalności przedszkola służącej rozbudzaniu zainteresowań dzieci.

zespół nauczycieli

j.w.

- ankiety dla rodziców

- ankiety dla nauczycieli

 

 1. Badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci

 

ZADANIA

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin

 realizacji

UWAGI

1.Badanie gotowości szkolnej dzieci odchodzących do szkoły

 

Nauczyciele prowadzący grupę dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

cyklicznie

Obserwacje  diagnozujące zajęć, obserwacja dzieci, ankiety do rodziców i nauczycieli

2. Prowadzenie ewaluacji osiągnięć dzieci z poszczególnych obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 nauczyciele w swoich grupach

zgodnie z harmonogramem ewaluacji dla każdej grupy opracowanym przez nauczyciela prowadzącego

karty pracy

 

 1. Diagnozowanie  potrzeb klientów przedszkola

 

ZADANIA

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin

 realizacji

UWAGI

1.Poznanie oczekiwań rodziców dzieci rozpoczynających pobyt w przedszkolu, udoskonalenie form współpracy z rodzicami i nabycie umiejętności podejmowania kreatywnych działań w ramach pedagogizacji rodziców

nauczyciele poszczególnych grup

czerwiec każdego roku szkolnego

zebranie organizacyjne dotyczące nowego roku szkolnego

2. Uzyskanie informacji zwrotnej od rodziców poprzez procedurę ewaluacji wewnętrznej w zakresie przyjętego kierunku pracy oraz obszarów wyznaczonych do ewaluacji

zespół d/s ewaluacji

zgodnie z harmonogramem ewaluacji na dany rok szkolny

 

3. Badanie oczekiwań nauczycieli

dyrektor

z upływem każdego roku szkolnego , przed opracowaniem planu finansowego przedszkola na dany rok kalenarzowy

 

 

 

 

C. ASPEKT KADROWY -  DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  ORAZ KADRY NIEPEDAGOGICZNEJ   , KLIMAT W PRZEDSZKOLU

 

ZADANIA

Osoby odpowiedzialne za realizację

Termin

 realizacji

UWAGI

1. Awans zawodowy – nauczyciele uzyskują status nauczyciela  kontraktowego i mianowanego

nauczyciele odbywający staż oraz ich opiekunowie

 

zgodnie z planem stażu każdego nauczyciela

 

2.Udział w doskonaleniu zawodowym

a)  WDN,

b)  kursy, konferencje,

c)  studia podyplomowe,

d)  magisterskie,

e) w szkoleniach z zakresu HCCP

 

zespół nauczycieli

 

 

 

zgodnie z rocznym planem  DN

 

3.Podejmowanie  działań ukierunkowanych na podnoszenie poziomu kształcenia oraz wychowania, a także wizerunku przedszkola:

 • opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etycznego Nauczyciela Przedszkola oraz innych dokumentów związanych z wdrożeniem zasad kontroli zarządczej,
 • poszukiwanie sympatyków przedszkola oraz sponsorów,
 • mobilizowanie rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola, w tym  do udziału w kiermaszach,
 • monitorowanie własnej pracy – samokontrola i samodyscyplina
 • aktywna realizacja zadań przedszkola określona w dokumentach wewnętrznych przedszkola

nauczyciele wszystkich grup, dyrektor

w sposób ciągły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zorganizowanie seminarium ( rady pedagogicznej) na temat:  „Inspirowanie twórczych działań dziecka – wprowadzenie do pedagogiki kreatywności:

 • twórczość werbalna  (teatralna),
 • twórczość plastyczna,
 • twórczość ruchowa,
 • twórczość muzyczna,
 • działalność prozdrowotna i proekologiczna

nauczyciele wszystkich grup,

zgodnie z rocznymi planami rozwoju przedszkola

 

5. Opracowanie wybranej pozycji prezentującej zagadnienie możliwości stymulowania rozwoju języka   dziecka w przedszkolu do przedstawienia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (np. A.Bochniarz „Gdy masz dziecko z wadą wymowy”; K,Kozłowska „Wady wymowy możemy usunąć”; K.E.Diener „Profilaktyka zaburzeń mowy”). Rozszerzenie materiału ćwiczeniowego z zakresu poprawnej wymowy i wzbogacenie go o nowe pomysły zabaw. Wdrożenie do systematycznego stosowania przynajmniej raz w tygodniu. Przyswajanie elementarnej wiedzy o mowie i języku.

 

 

6.Opracowanie systemu pracy wychowawczej w przedszkolu.

 

7.Opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących funkcjonowania przedszkola w jego różnorodnych aspektach.

 

8.Delegowanie pracowników niepedagogicznych na szkolenia ( p.poż. pierwszej pomocy, HCCP).

 

9.Udział dyrektora przedszkola w szkoleniu z zakresu kontroli zarządczej , nadzoru pedagogicznego i bhp.

 

10.Udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu profilaktyki uprzedzającej w przedszkolu.

 

11. Rozwój zawodowy nauczycieli

a) zgodnie z planem stażu,

b) zgodnie z priorytetowymi  kierunkami rozwoju przedszkola.

 

12. Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich w ramach doskonalenia wewnętrznego na temat: „Rozbudzanie zainteresowań dziecka”

nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

nauczyciele poszczególnych grup

 

 

 

 

 

dyrektor przedszkola

 

 

dyrektor przedszkola

 

 

 

dyrektor przedszkola

intendent, kucharka

 

 

 

dyrektor przedszkola

 

 

J.Sobiecka

I.Piór- Krzyżanowska

J.Rasmus

nauczyciele stażyści i ich opiekunowie

cała rada pedagogiczna

 

 

chętni nauczyciele

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

 

 

j.w.

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

j.w.

 

 

zgodnie z planem rozwoju

 

 

zgodnie z rocznym planem rozwoju przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

D.  ROZWÓJ   BAZY PRZEDSZKOLA

 

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1. Odnawianie i upiększanie sal

nauczyciele –opiekunowie poszczególnych grup

w czasie ferii i wakacji

 

2. Zakupienie nowych kącików zainteresowań do poszczególnych sal oraz tworzenie nowych, atrakcyjnych kącików zainteresowań związanych z realizowaną tematyką kompleksową

nauczyciele poszczególnych grup

w sposób ciągły

z wykorzystaniem inwencji rodziców, nauczycieli i dzieci

3. Wzbogacenie  zasobów biblioteki przedszkolnej w nowe pozycje pedagogiczne i literaturę dla dzieci.

dyrektor przedszkola

każdego roku zgodnie z możliwościami finansowymi

 

4. Wykonanie parkingu przy przedszkolu.

dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole

2010/2011

 

5. Wzbogacenie bazy materiałowej  do działalności  plastycznej , muzycznej, technicznej, proekologicznej.

dyrektor przedszkola w porozumieniu z nauczycielami

w sposób ciągły

pozyskanie sponsorów, szukanie innych sposobów pomocnych w zgromadzeniu środków

6.Wyposażenie przedszkola w nowoczesne urządzenia:

* komputery do sal poszczególnych grup,

 • magnetofony

dyrektor przedszkola w porozumieniu z nauczycielami

 

 

7. Prowadzenie

a) strony internetowej przedszkola,

b) strony bip przedszkola

I.Piór-Krzyżanowska

J.Rasmus

na bieżąco

 

8. Urządzenie sali do terapii logopedycznej oraz gabinetu dla psychologa

 

dyrektor przedszkola w porozumieniu z logopedą i psychologiem

2010/2011

 

9. Wymiana drzwi wejściowych w budynku przedszkolnym nr 2.

 

dyrektor przedszkola

2010/2011

 

10. Zakup nowych mebli do sal dydaktycznych ( stolików i krzesełek) oraz sprzętu do rekreacji ruchowej na plac zabaw

j.w.

zgodnie z planem finansowym przedszkola na dany rok kalendarzowy

 

11. Odnowienie elewacji  budynku przedszkolnego nr 2

 

j.w.

 

 

12. Naprawa dachów na budynkach przedszkolnych.

 

j.w.

2011/2012

 

13. Zagospodarowanie terenu wokół parkingu ( posadzenie żywopłotu, krzewów, posianie trawy).

 

j.w.

2011

 

14. Wykonanie nowego ogrodzenia boiska przedszkolnego od strony ulicy Pocztowej oraz naprawa pozostałej części płotu.

 

j.w.

2010

 

15. Wykonanie nowej bramy wjazdowej i furtek od strony ul. Świeckiej i Pocztowej.

j.w.

2010

 

16. Remont pokoju nauczycielskiego ( ocieplenie ścian , wykonanie nowej podłogi oraz drzwi , remont archiwum).

 

j.w.

po zatwierdzeniu planu finansowego

 

17. Wymiana okien w obydwu budynkach przedszkolnych.

 

j.w.

j.w.

 

18. Wykonanie otworu drzwiowego – przejścia z szatni na klatkę schodową prowadzącą do pokoju nauczycielskiego.

 

j.w.

j.w.

 

19. Zainstalowanie alarmu w budynku przedszkolnym nr 2

 

j.w.

j.w.

 

20. Posadzenie drzew na placu zabaw

j.w.

2011

 

 

 1. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

 1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym

 

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1. Pomoc przy przełamywaniu barier adaptacyjnych dzieci przebywających pierwszy rok w przedszkolu.

dyrektor, nauczyciele maluchów i zerówek

w ramach dni otwartych oraz zebrań organizacyjnych z początkiem każdego nowego roku szkolnego

spotkania z „nowymi” rodzicami

2. Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami i popularyzację literatury pedagogicznej.

 

logopeda, psycholog,  nauczyciele

zależnie od potrzeb

 

3. Organizowanie zajęć pokazowych dla  rodziców poświęconych rozbudzaniu zainteresowań  dziecka oraz terapii logopedycznej, przygotowania do czytania i pisania.

 

nauczyciele

zgodnie z rocznym planem rozwoju

 

4. Organizowanie uroczystości przedszkolnych zewnętrznych

rada pedagogiczna

zgodnie z rocznym harmonogramem uroczystości

 

5.Zaangażowanie rodziców do wspólnego przygotowywania uroczystości.

 

dyrektor

praca ciągła

 

6. Spotkanie rodziców ze specjalistami ( psychologiem, logopedą z pedagogami przedszkolnymi)

 

nauczyciele, dyrektor

zależnie od potrzeb

 

 

7.Prezentacja 5-letniego planu rozwoju placówki oraz rocznej ko0ncepcji rozwoju na zebraniu ogólnym i informowanie rodziców o ich  realizacji w minionym roku.

 

nauczyciele, dyrektor

z początkiem każdego roku szkolnego

 

8. Opracowanie rocznych planów współpracy z rodzicami  poszczególnych grup wiekowych.

 

nauczyciele poszczególnych grup

j.w.

 

9.Urządzanie sal , kącików zainteresowań,  „skrzyni skarbów” z udziałem dzieci i we współpracy z rodzicami (materiałów typu: muszelki, guziki, kostki do gry )

 

nauczyciele poszczególnych grup

zgodnie z roczną koncepcją funkcjonowania przedszkola

 

10. Włączenie rodziców w zagospodarowanie terenu w ogrodzie przedszkolnym – pomoc w przygotowaniu miejsca na estradę

dyrektor

zależnie od możliwości

 

 

 1. Współdziałanie z instytucjami lokalnymi

 

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.Nawiązanie współpracy z instruktorami  prowadzącymi kółko plastyczne w GOKSiR

 

nauczycielki starszych grup przedszkolnych

zgodnie z koncepcja pracy wychowawczej w danej grupie na dany rok szkolny

wspólne warsztaty dzieci przedszkolnych

2. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami samorządu i pracownikami poszczególnych instytucji, w tym GOPS.

 

 dyrektor

praca ciągła

zapraszanie na uroczystości przedszkolne

3. Zapraszanie gości z filharmonii, teatru.

 

dyrektor

zgodnie z roczną koncepcją pracy

 

4. Nawiązanie współpracy

a)      ze Szkołą Muzyczną w Grudziądzu,

b)      b) GOSiR,

c)      c) muzeum w Grudziądzu i Górnej Grupie,

d)     komisariatem Policji,

e)      biblioteką gminną,

f)       poradnią P-P

 

rada pedagogiczna

zgodnie z rocznym planem rozwoju przedszkola

 

5. Zorganizowanie wystawy pt. „Teraz my-cała prawda o Przedszkolu Gminnym” z okazji 30-lecia istnienia przedszkola.

 

nauczyciele

2013

 

6. Zorganizowanie kiermaszy,  festynów w ogrodzie przedszkolnym, połączone z wystawą oraz aukcją prac plastycznych pod tytułem „Nasza dziecięca twórczość”

 

rada pedagogiczna rodzice

od 2011

 

7. Udział dzieci

a)w gminnych konkursach organizowanych przez GOKSiR,

b) w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

nauczyciele starszych grup przedszkolnych

zgodnie z kalendarzem imprez GOKSiR

 

8. Prezentacja jasełek w kościele parafialnym.

 

j.w.

XII

 

 

 

 

 

 

VI.   MONITORING    ,   OKRESOWA   EWALUACJA

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji

Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie i programie wychowawczym przedszkola

Plan rozwoju zatwierdza do realizacji rada pedagogiczna.

Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców oraz organu prowadzącego przedszkole.

Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2011 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Michalska
Ilość wyświetleń: 2066
24 listopada 2011 17:42 (Mariola Michalska) - Zmiana danych dokumentu.
07 listopada 2011 08:11 (Mariola Michalska) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl