Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie

Regulaminy zobacz archiwum »

02 stycznia 2011 20:49

Regulamin hospitacji

Regulamin hospitacji

w Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie

 

 

Hospitacja to jedna z form pracy dyrektora z nauczycielami realizowana w atmosferze życzliwości, sprzyjająca rozwojowi nauczyciela i diagnozowaniu osiągnięć edukacyjnych wychowanków. Hospitacja jest formą działań nadzoru pedagogicznego, której efekty w postaci lepszej pracy nauczyciela osiąga się poprzez dbałość o rozwój a nie poprzez jednostkową kontrolę.

 

 

 

Cele hospitacji:

 

 1. Obserwowanie wiedzy i umiejętności oraz postaw wychowanków.

 2. Poznawanie mocnych i słabych stron pracy poszczególnych nauczycieli.

 3. Inspirowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego w celu podnoszenia jakości funkcjonowania przedszkola i własnego doskonalenia się.

 4. Zachęcanie do systematycznej ewaluacji rezultatów realizowanego procesu nauczania – uczenia się dzieci.

 

 

 

Hospitacja może obejmować:

 

 • wszystkie rodzaje sytuacji edukacyjnych w przedszkolu,

 • stosowane formy i metody pracy z dzieckiem,

 • formy współpracy z rodzicami.

 

 

 

Hospitacje mogą odbywać się:

 

 • z inicjatywy dyrektora przedszkola (zapowiedziane i niezapowiedziane),

 • na prośbę (zaproszenie) nauczyciela.

 

 

 

Podstawowe rodzaje hospitacji:

 

 1. kontrolno – oceniająca, związana z dokonywaniem formalnej oceny pracy nauczyciela,

 2. doradczo – doskonaląca, związana z doskonaleniem metodycznego warsztatu pracy nauczyciela,

 3. diagnozująca, bardziej skoncentrowana na obserwacji dzieci. Hospitacja ta nie musi być związana bezpośrednio z konkretną sytuacją edukacyjną. Może być to całodzienna obserwacja dzieci z danego oddziału przedszkolnego.

 

 

 

Przygotowanie, przebieg i omówienie hospitowanych sytuacji edukacyjnych

 

 1. Treść tematyki hospitacyjnej wypływa z rocznego planu nadzoru pedagogicznego.

 2. Hospitacje odbywają się w zależności od (zindywidualizowanych) potrzeb nauczyciela.

 3. Hospitacja poprzedzona jest wcześniejszą rozmową dotyczącą tematyki zajęć, metod pracy, problemu dydaktycznego i przedłożeniem przez nauczyciela „Planu metodycznego zajęcia”.

 4. W trakcie hospitacji dyrektor notuje spostrzeżenia w specjalnie dobranym (do rodzaju hospitacji) arkuszu hospitacyjnym.

 5. Rozmowa pohospitacyjna powinna nastąpić nie później niż w trzecim dniu po zajęciach, kiedy to nauczyciel przedkłada arkusz samooceny przeprowadzonego zajęcia otrzymany wcześniej od dyrektora.

  1. Powinna ona być zgodna z ustaloną tematyką indywidualną.

  2. Wynikiem rozmowy pohospitacyjnej powinny być:

   • ustalenia, co do efektywności metod i form pracy z dzieckiem (indywidualnej lub zbiorowej),

   • wskazania środków oraz określenia form pomocy ze strony dyrektora umożliwiających realizację zaleceń.

 

 

 

Uwagi końcowe

 

 1. Warunkiem efektywności pracy hospitacyjnej jest w równym stopniu jej poziom merytoryczny, jak i atmosfera w jakiej jest prowadzona. Życzliwość i otwartość, gotowość do wymiany myśli, obiektywizm, unikanie arbitralności i zacietrzewienia po obu stronach, stanowią warunki powodzenia.

 2. Istotnym czynnikiem, wpływającym na kształcenie właściwej atmosfery wokół hospitacji są zajęcia otwarte prowadzone przez kadrę kierowniczą i innych doświadczonych nauczycieli.

 3. Hospitowana forma zajęć nie powinna stanowić podstawy do wniosków uogólniających o całokształcie pracy nauczyciela, jak również głównej formy kontroli jego pracy.

 4. Tematyka hospitacyjna opracowana dla zespołu nauczycieli nie powinna zdominować indywidualnej tematyki hospitacyjnej.

 5. Hospitacja powinna unikać doraźnych efektów, a jej rezultatem powinien być wzrost umiejętności i wiedzy nauczyciela oraz poziomu jego codziennej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono dnia 30-08-2002 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2011 20:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Michalska
Ilość wyświetleń: 1388
02 stycznia 2011 20:49 (Mariola Michalska) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl